Reglement väör de Vastelaoves Optochte 2020

't Reglement vöär de Groate Optoch in Pej en de Kènjeroptoch oppe Slek in 2020.

1. Alle deelnemers en toeschouwers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van politie, van verkeersregelaars en van 't Optochtkomité.
2. Alle deelnemers en toeschouwers doen mee en/of kijken toe, geheel op eigen risico.
3. De optochten vertrekken om 14:11 uur en de 'Groate Optoch' wisselt ieder jaar van richting.
4. Opstellen voor de 'Groate Optoch' tussen 13:00 en 14:00 uur gebeurt op basis van het verkregen volgnummer (sticker op jurynummer) en/of op aanwijzingen van 't Optochtkomité.
5. 't Optochtkomité en V.V. De Aester Sjaelen Uul kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, verlies of andere nadelige gevolgen veroorzaakt door deelnemers aan en/of toeschouwers van de optocht.
6. Het is verplicht voor alle deelnemers met een gemotoriseerd voertuig per voertuig twee personen als begeleider van het betreffende voertuig in te zetten.
7. Het is verboden aan de optocht deel te nemen met inschrijvingen die beledigend kunnen overkomen of kunnen worden opgevat.
8. Alle drukwerk dat tijdens de optocht wordt uitgedeeld, moet van te voren worden voorgelegd aan 't Optochtkomité en hiervoor worden goedgekeurd.
9. Het is voor, tijdens en na de optocht, verboden vuur, vuurwerk, wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen in te zetten en/of te gebruiken.
10. Het is verboden dieren op een dieronvriendelijke manier in te zetten en/of te misbruiken.
11. Alle deelnemers met een grote geluidscapaciteit dienen de speakers te richten naar de zijkanten (trottoirzijden) en dus niet naar de voor- en achterzijde. Men dient te voldoen aan een acceptabel en verantwoord geluidsniveau. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
12. Zonder jurynummer en/of geldige inschrijving vindt geen beoordeling door de jury plaats. Het is verplicht het jurynummer goed zichtbaar aan de voorkant te dragen/bevestigen.
13. Het is verboden tegen de tegen de richting in te gaan en/of om in te halen.
14. Alle deelnemers moeten voldoen aan en zich houden aan de Nederlandse wetgeving. Alle voertuigen, al dan niet gemotoriseerd, moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving en dienen apart verzekerd te zijn voor deelname aan de optocht en voor eventueel vervoer van personen in de optocht. De inschrijver zorgt hier zelf voor.
15. Deelnemers mogen geen gaten laten vallen in de optocht; de afstand tot de voorganger mag niet groter zijn dan 30 meter.
16. Dit artikel is komen te vervallen per 1 november 2015.
17. De "Aester Sjaelen Uul CUP", die verbonden is aan de ereprijs is een wisselbeker en blijft als zodanig eigendom van 't Optochtkomité. Pas als de ereprijs drie maal op rij door dezelfde inschrijver wordt gewonnen, wordt de CUP eigendom van deze inschrijver.
18. De "Aester Sjaelen Uul CUP" moet aan 't Optochtkomité worden terugbezorgd door de inschrijver in dezelfde staat als waarin deze ontvangen is en wel vier weken voor het begin van de volgende optocht.
19. Bij binnenkomst moeten alle voertuigen zo opgesteld worden dat deze geen belemmering vormen voor de resterende optocht, toeschouwers en alle overige verkeer.
20. Alcohol gebruik door bestuurders tijdens de optocht is verboden. Alcohol gebruik door deelnemers aan de optocht kan leiden tot puntenaftrek in het juryrapport.
21. Bij het afhalen van een prijs, moet het jurynummer kunnen worden getoond.
22. Over uitslagen, juryrapporten en beoordelingen wordt niet gecommuniceerd.
23. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist 't Optochtkomité.
24. Iedere inschrijving voor de optocht wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemende personen van de inschrijving, in dit reglement ‘Inschrijver’ genoemd. Inschrijver treedt op als verantwoordelijke voor alle deelnemers behorende bij de inschrijving. Inschrijver is verantwoordelijk voor bekendmaking, uitleg en handhaving van dit reglement ten aanzien van alle deelnemers behorende bij de inschrijving. Inschrijver gaat hiermee akkoord en bevestigt dit door inschrijving.