Privacy beleid

Inleiding

  Optochtkomité Pej hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Optochtkomité Pej houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:
  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van 't Optochtkomité

  Persoonsgegevens van leden worden door 't Optochtkomité Pej verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
  • administratieve doeleinden: zoals ledenadministratie;
  • communicatieve doeleinden: zoals informatieverstrekking, correspondentie, uitnodigingen en contact.
  Wijze waarop de persoonsgegevens verkregen worden is:
  • aangeleverd door het lid zelf, mondeling, per email en/of schriftelijk.
  Ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen heeft 't Optochtkomité Pej de volgende persoonsgegevens nodig:
  • naam;
  • adres;
  • postcode;
  • plaats;
  • telefoonnummer;
  • email adres.
  De persoonsgegevens worden door 't Optochtkomité Pej opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
  • voor de duur van het lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de optochten

  Persoonsgegevens van deelnemers aan de optochten worden door 't Optochtkomité Pej verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
  • administratieve doeleinden: zoals deelnemersregistratie van optochten, het opstellen van juryrapporten en uitslagen;
  • communicatieve doeleinden: zoals informatieverstrekking over optochten en bekendmaking van uitslagen.
  Wijze waarop de persoonsgegevens verkregen worden is:
  • aangeleverd door de deelnemer zelf via het inschrijvingsformulier voor deelname aan de betreffende optocht.
  Ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen heeft 't Optochtkomité Pej de volgende persoonsgegevens nodig:
  • naam;
  • adres;
  • postcode;
  • plaats;
  • telefoonnummer;
  • email adres;
  • namen mede-deelnemers.
  De persoonsgegevens worden door 't Optochtkomité Pej opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
  • gedurende de voorbereidingen, tijdens en bij de evaluatie van de optochten;
  • na afloop voor onbepaalde tijd voor communicatieve doeleinden zoals bekendmaking van de uitslagen en vermelding in de eregalerij.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren van de optochten

  Persoonsgegevens van sponsoren van de optochten worden door 't Optochtkomité Pej verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
  • administratieve doeleinden: zoals financiële administratie, sponsoradministratie, facturering;
  • communicatieve doeleinden: zoals informatieverstrekking over optochten.
  Wijze waarop de persoonsgegevens verkregen worden is:
  • aangeleverd door de sponsor zelf, mondeling, per email en/of schriftelijk.
  Ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen heeft 't Optochtkomité Pej de volgende persoonsgegevens nodig:
  • naam;
  • adres;
  • postcode;
  • plaats;
  • telefoonnummer;
  • email adres;
  • bankgegevens.
  De persoonsgegevens worden door 't Optochtkomité Pej opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
  • voor de duur van de sponsoring.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. 't Optochtkomité werkt samen met V.V. De Aester Sjaelen Uul Pej. Uitslagen van de optochten kunnen ook vermeld worden op hun website en in de vastelaovesgezèt D’n Uulespegel. 't Optochtkomité zal de door uw verstrekte gegevens niet met andere partijen delen zonder uw schriftelijk toestemming, tenzij dit via een wettelijke verplichting wordt afgedwongen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Tot slot

 • Berichten
  Wanneer u een email of andere bericht naar 't Optochtkomité Pej stuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten voor onbepaalde tijd bewaren.
 • Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Contact
  Heeft u naar aanleiding van ons privacy beleid vragen of opmerkingen dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons secretariaat.